Algemene Voorwaarden van het lidmaatschap

versie 2 februari 2022

Door akkoord te gaan verklaart de inschrijver:

Algemeen
 1. Een goede gezondheid te hebben zodat zonder risico’s kan worden gesport. Eventueel aantoonbaar ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van de leiding, door een medische (sport-) verklaring. Zie ook hieronder bij “sportkeuring”.
 2. Instructies van trainers te volgen voor een zo veilig mogelijke sportbeoefening.
 3. Geen bezwaar te hebben tegen eventuele publicatie van beeldmateriaal (bijvoorbeeld op de website) waarop de inschrijver voorkomt, dat in opdracht van de vereniging is gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten. Na publicatie kunt u desgewenst het bestuur verzoeken de publicatie te wijzigen of te verwijderen.
 4. Goedkeuring te verlenen voor het periodiek via e-mail toegezonden krijgen van informatie voor de leden van de vereniging.
 5. Goedkeuring te verlenen aan het initieel opnemen van het telefoonnummer in de WhatsApp groep(en) van de vereniging. U kunt op elk gewenst moment de WhatsApp groep(en) verlaten. Het verlaten van de WhatsApp-groep met bestuurs- en trainersinformatie heeft als consequentie dat u mogelijk essentiële informatie mist.
 6. Bekend te zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze worden bij aanmelding als lid toegestuurd.
Opzegging
 1. Opzegging van het lidmaatschap te zullen doen voor 1 juli of 1 december. Bij te late opzegging loopt het lidmaatschap door tot de eerstvolgende mogelijke opzegdatum, zijnde 1 december respectievelijk 1 juli van het daarop volgend jaar.
 2. Het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij het bestuur c.q. ledenadministratie. Mondeling opzeggen alleen bij de trainer(s) wordt niet gezien als opzegging.
Contributie
 1. De contributie wordt in twee halfjaarlijkse termijnen in januari en juli geïnd via betaalverzoeken.
 2. Nieuwe leden betalen in het jaar van aanmelden naar rato van het aantal maanden dat zij lid zijn.
 3. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde contributie.